Tüzük


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin adı, “Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği“, merkezi Ankara’dadır; şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 2: Derneğin amacı, üyelerinin ortak sosyal, hukuksal, ekonomik, dinlenme, kültürel, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üniversitedeki bilimsel çalışmaları geliştirmek, bilimsel araştırmalar düzenlemek, eğitim ve öğretim sistemi ile akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncelerin egemenliğini korumak ve sağlamaktır.

MADDE 3: Dernek üyelerinin ortak sosyal, hukuksal, ekonomik, dinlenme, kültürel, mesleki ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim ve öğretim sistemi ile akademik yaşamın her aşamasında bilimsel ölçüt ve düşüncelerin egemenliğini korumak ve sağlamak üzere açık oturumlar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, toplantılar, sergiler ve yarışmalar düzenler, yayınlar yapar, ödüller koyar, seçtiği bilimsel araştırma ve projelere mali katkı dahil olmak üzere her türden maddi destek sağlar, seçtiği öğrencilere karşılıksız burs verir ve benzer amaçlar taşıyan öteki kuruluşlarla işbirliği yapar.

Üyelerinin amaçta belirtilen ihtiyaçlarını karşılamak üzere üyelerini tek tek ya da birlikte temsilen veya üyeleri adına dava açtığı gibi gerektiğinde, İdarelerin Derneğin amacı ile çelişen eylem ve işlemlerine karşı da dava açar.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 4: Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

AD SOYAD TABİYET MESLEK ADRES
Semih Bilgen T.C Öğretim Elemanı
 1. Sigorta, 6-3, Oran- Ank.
Nurettin Çalışkan T.C Ögretim Elemanı Tirebolu Sk., 53-16, Y.Ayrancı, Ank.
Tolga Çiloğlu T.C Ögretim Elemanı 100.Yıl Sitesi, 256-8, Balgat, Ank.
Cevat Erder T.C Ögretim Elemanı Ziyaulrahman Cd., 25-4, G.O.P Ank.
Melih Ersoy T.C Ögretim Elemanı Çamlık Sitesi107, Karakursunlar Ank.
Uğur Ersoy T.C Ögretim Elemanı Ziyaulrahman Cd., 1-1, G.O.P, Ank.
Çetin Göksu T.C Ögretim Elemanı Çamlık Sitesi, 107, Karakursunlar-Ank.
M.Haluk Güven T.C Ögretim Elemanı Akıncılar Sk., 20-6, Maltepe- Ank.
Ayşen İmer T.C Öğretim Elemanı Güvenlik Sk., 53-13, Kavaklıdere-Ank.
Ahmet İnam T.C Ögretim Elemanı Sokullu Mehmet Paşa Cd., 186-5, Dikmen-Ank.
Sevinç Kavadarlı T.C Ögretim Elemanı Kıbrıs Sk., 20-12, Farabi-Ank.
H.Çağatay Keskinok T.C Ögretim Elemanı Büklüm Sk., 14-10,
Süleyman Önal T.C Ögretim Elemanı Tepebaşı M.,  Bayrak Sk., 5-11,   Keçiören-Ank.
Mustafa Özcan T.C Ögretim Elemanı 100.Yıl Sitesi, Girne Mh,  8-10, Balgat-Ank.
M.Serhat Özyar T.C Ögretim Elemanı Bağcılar Cd., 72-7, Seyranbağları-Ank.
Mustafa Pultar T.C Ögretim Elemanı Ziyaulrahman Cd., 25-1, G.O.P-Ank.
İlhan Tekeli T.C Ögretim Elemanı Yılmaz Çolpan Sk.,  144, Oran-Ank.
Mehmet Tomak T.C Ögretim Elemanı Bilir Sk., 31-12, Kavaklıdere-Ankara
Ömer Yağız T.C Ögretim Elemanı Pembeköşk Sitesi, C2 Blok, 18, Çankaya- Ank.
İsmail Yazıcı T.C Ögretim Elemanı Kaşifhoca Sk.,  42-6, Balkiraz Mh.-Ank.
Melek Yücel T.C Ögretim Elemanı Dostlar Sitesi, 1352, Balgat-Ank.
Önder Yüksel T.C Ögretim Elemanı Önder Cd., 18-7, Beşevler-Ank.
Lütfullak Kuşdemir T.C Ögretim Elemanı
 1. Sk., 1-2, Emek-Ank.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 5: Derneğe, Dernekler Yasası’nın hükümleri çerçevesinde, ODTÜ’lü T.C. uyruklu ya da Türkiye’de oturma hakkına sahip yabancı uyruklu öğretim elemanları asli üye olarak kabul edilirler.Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu, uygun gördüğü kişilere Fahri üyelik önerebilir. Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi, aidat ödemek yükümlülükleri de yoktur.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Ayrıca Derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve eylemde bulunan ve üniversitenin temel etkinliklerinde akademik ve bilimsel olmayan ölçütlere göre davranan üyeler, Onur Kurulunun raporuna istinaden Yönetim Kurulu kararı ile, koşulları ve yolları Dernekler Yasası’nda belirtildiği üzere, üyelikten çıkartılırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 6: Derneğin Organları  a) Genel Kurul  b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu  d) Onur Kurulu’dur.

GENEL KURUL

MADDE 7: Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 8: Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Ekim ayında toplanır. Yönetim Kurulu’nun ya da Denetleme kurulunun gerekli gördügü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10: Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

MADDE 11: Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla, Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği hallerinde ise üçte ikisinin katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu durumda da katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

MADDE 12: Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Madde 11‘de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa,  durum bir tutanakla saptanır ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul başkanı ile yeteri kadar başkan vekili ve Yazman seçilir. Toplantının yönetimi, Genel Kurul Başkanı’nın sorumluluğundadır.Yazmanlar Genel Kurul toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 13: Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak önerilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE14: Aşağıda yazılı konular Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır:

 1. a)  Dernek organlarının seçilmesi,
 2. b)  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. c)  Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 4. d) Yönetim Kurulunca Hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. f) Derneğin bir federasyona katılması ya da ayrılması,
 7. g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde girişim yapılması,
 8. h) Derneğin fesh edilmesi,
 9. i) İlgili mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurulda kararlar, bu tüzükte aksi belirtilen konular dışında, bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 15: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen yedi kişiden oluşur. Genel Kurul üyeleri oylarını Yönetim Kurulu için aday gösterilenler arasında en çok ondört adı oy pusulalarına yazarak kulanırlar. Oylama sonucunda en fazla oy alan yedi kişi asil, onları izleyen yedi kişi ise yedek üye seçilmiş olurlar. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

MADDE 16: Yönetim Kurulu, Derneğin yasalardan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden doğan her türlü çalışmayı yapmak görev ve yetkisine sahip en yetkili yürütme organıdır. Yönetim Kurulu derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir; kendi üyeleri arasında ilgili maddelerinde belirtildiği biçimde bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Vekili, bir Yazman ve bir Sayman seçer; Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca başka organlar kurabilir. Dernek Yönetim Kurulu kararıyla personel çalıştırabilir.

Yönetim Kurulu’nun ayrıca şu yükümlülükleri vardır.

 1. a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek seçim dönemine ilişkin bütçe ve kadro çizelgesini hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
  b) Genel Kurul’a sunulmak üzere çalışma raporu hazırlamak ve yasalar, tüzük hükümleri ve Genel Kurul direktifleri çerçevesinde kararlar almak.

MADDE 17: Yönetim Kurulu, yılda en az on iki kez olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Genel Başkan Vekili, onun bulunmadığı durumlarda Yazman, Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca dört üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Görüşme gündemini Genel Başkan, o olmadığı zaman vekili hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme konur.

Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa,  yedek üyeler oy sırası ile asil üyeliğe gelir. Özürsüz olarak ardarda üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

MADDE 18: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin değiştirilmesinden sonra, üye sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak,  Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

GENEL BAŞKAN

MADDE 19: Genel Başkan Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Yönetim Kurulunun ilk toplantısından en az üçte iki çoğunlukla seçilir. İlk turda üçte iki çoğunluk sağlanmazsa diğer turlarda salt çoğunlukla yetinilir.

Genel Başkan yönetim Kurulu adına Derneği birinci derecede temsil eder. Gerektiğinde dernek adına demeç verir ve Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel BaşkanYönetim Kuruluna başkanlık eder ve Derneğin, Denetleme ve Onur Kurulları dışında kalan bütün organ ve bürolarının başkanı ve birinci derecede üstüdür.

Genel Başkanlığın boşalması durumunda bu görevi, Yönetim Kurulu yeni başkan seçinceye kadar, Genel Başkan vekili yürütür.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ

MADDE 20: Genel Başkan vekili, Genel Başkanın bulunmadığı ya da Genel Başkanın görevlendirdiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Genel Başkanlık yetki ve görevlerini yürütür. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında Genel Başkanı karşı birinci derecede yardımcı ve sorumludur.

Genel Başkan Vekili Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

YAZMAN

MADDE 21: Yazman, Genel Merkezde bulunan bütün çalışma bölümlerinin üstüdür.Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmasını düzenli olarak yürütür ve Yönetim Kurulunun kendine verdiği diğer işleri yapar.

Yazman Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

SAYMAN

MADDE 22: Sayman Derneğin mali işlerinden birinci derecede sorumludur. Bu amaçla,

 1. a) Derneğin üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapar. Yasal açıdan zorunlu defter ve kayıtların düzenli biçimde günü gününe tutulmasını sağlar.
  b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönetmeliklere, bütçe ve kadro cetvellerine uygunluğunu denetler.
  c) Zorunlu durumlarda, gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek avansdan harcamalar yapar.
  d) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

Sayman Yönetim Kurulunca salt çoğunlukla seçilir.

GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA

MADDE 23: Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, Yazman ya da Sayman hakkında yazılı güvensizlik önerileri üzerine, Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu görevli hakkında görüşme sonucunda güven oylaması yapılır. Bu oylamada Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu güvensizlik beyan ederse söz konusu görevli bu görevinden çekilmiş sayılır. Aynı toplantıda bu görev için yeniden seçim yapılır.

DENETLEME KURULU

MADDE 24: Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur..

ONUR KURULU

MADDE 25: Onur Kurulu Genel Kurulun, dernek üyeleri arasından bir çalışma dönemi için, Yönetim Kurulu seçimine benzer biçimde seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Onur Kurulu, Dernek üyelerinin amaçların gerçekleşmesi yönündeki önemli katkıları nedeniyle ödüllendirme ya da amaçlara aykırılığı nedeniyle cezalandırma gerektiren davranışlarını soruşturarak öneri hazırlamakla yükümlüdür.

Ödüllendirme ya da cezalandırma gerektiren davranışlar saptayan üyeler,  yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu bu tür başvuruları bekletmeksizin Onur Kuruluna ileterek soruşturma açılmasını ister. Yönetim Kurulu res`en de soruşturma açılmasını isteyebilir. Onur Kurulu en kısa zamanda gerekli delilleri toplayarak sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna iletir.

Soruşturma sonucu “üyelikten çıkarılmayı ” gerektiriyorsa konu ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek kesin sonuca varılır. Hazırlanacak raporda üyelikten çıkarılmayı gerektirmeyecek bir kusurun saptanması durumunda, ilgili üyenin uyarılması da istenebilir.

Onur Kurulu res’en de soruşturma başlatabilir.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 26: Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

GELİRLER VE MALLAR

MADDE 27: Dernek üyelerinden giriş aidatı alınmamaktadır. Derneğin üyelik ödentisi yıllık 300 liradır. Dernek aidatları bankalar aracılığıyla tahsil edilmekte, elden nakit tahsilat yapılmamaktadır. Derneğin diğer gelirleri yayın, piyango, balo, eğlence, turistik gezi, temsil, konser, konferans vb. etkinliklerden sağlanan gelirler, bankadaki mevduat faizlerinden sağlanan gelirler, derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ve bağış ve yardımlardır.

Dernek gerektiğinde, Genel Kurulu kararı ile borçlanabilir. Boçlanma koşulları Genel Kurul toplantılarında belirlenir. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DERNEĞİN FESHİ

MADDE 28: Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 29: Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Fesih konusunun gündeme alındığı ilk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. Bu suretle çoğunluk sağlanmazsa ikinci kez toplanmaz üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih  hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshine karar veren kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçları öder. Feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarınının nereye devredileceğine karar verir.

MADDE 30: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’ na ve ilgili mevduata göre hareket edilir.